TIR igazolvány

2011. február 24. csütörtök, 16:39

Felépítése

 1996. július 1-e óta 4, 6, 14 és 20 lapos változatai ismertek. Ez a megállapítás a betétlapok számára vonatkozik, ugyanis valamennyi változat további 4 lappal rendelkezik, amelyek fontosságukban nem maradnak el a betétlapoktól. Az Egyesület jelenleg kizárólag a 6 és a 14 lapos okmányokat forgalmazza.

Az első borító lap speciális dombornyomásos eljárással készül, és fellelhető rajta az illető okmány sorozatszáma és annak PIN-kódos formája is. Valamennyi betétlap speciális vízjellel van ellátva, 1997. nyarától a betétlapok is PIN-kóddal kerülnek előállításra.

A két sárga színű borítón belül további két sárga, de már más funkciójú és más anyagból készült oldal található. Ezek egyike a szállítandó áru/vámáru bejelentésére szolgáló manifeszt (árunyilatkozat) kontroll szelvénye, amely a többi árumanifeszttel egyetemben, lehetőleg egy másoló-eljárásban töltendő ki. A másik sárga színű lap a jegyzőkönyv (Procés-verbal de constat; P/V), erről a későbbiekben még részletesen szólunk.

Az igazolvány első borító lapja tartalmazza az érvényesítő egyesület hitelesítő bélyegző-lenyomatát, valamint az általa megállapított érvényességi határidőt, ami jelenleg 75 naptári nap. Ez alatt szerepel az okmány felhasználójának megnevezése, cégszerű bélyegző lenyomata, amelyet a kibocsátás pillanatában nem csak a fedőlapra, de a manifeszt-szelvényen is el kell helyezni. A fedőlapon szerepel továbbá az indulási és a rendeltetési ország(ok) megnevezése. Az indulási és a rendeltetési vámhivatalok száma összesen négynél több nem lehet.

Külön rovatba kell feljegyezni a fuvarfeladat végrehajtására igénybevett jármű/járműszerelvény adatait (forgalmi rendszámukat és az engedélyezési okirat/Alkalmassági Bizonyítvány) számát.

Az igazolványban lévő betétlapok száma, amint arra már az előzőekben utaltunk, változó lehet. A négylapos okmány az indító országból egy szomszédos államba irányuló egy fel- és lerakós áruszállításra vehető igénybe.

Amennyiben a fuvarozás kizárólag az Európai Unión belül történik, TIR igazolvány felhasználása TILOS!

 

Árunyilatkozat (Manifeszt)

Az árunyilatkozatot az indulási (indítási) ország nyelvén kell kitölteni, kivéve, ha a vámhatóságok egy másik nyelv használatát engedélyezik, vagy megkövetelik.

Az árunyilatkozaton szereplő bejegyzéseket gépírással, másoló papír használatával oly módon kell elkészíteni, hogy azok minden betétlapon jól olvashatók legyenek, kivéve a jegyzőkönyv idevonatkozó rovatait. Az olvashatatlan betétlapokat a vámhatóságok visszautasíthatják.

A vámnyilatkozattal megegyező tartalmú lapok, vagy az árunyilatkozat összes adatait hordozó kereskedelmi okmányok, illetve rakomány jegyzékek a betétlapokhoz pótlapként csatolhatók. Gyűjtőáru esetében a részletes árufelsorolást tartalmazó rakomány-jegyzéket minden esetben a manifeszthez kötelező csatolni.

Abban az esetben, ha több indulási vámhivatal vagy rendeltetési vámhivatal van, az egyes vámhivataloknál nyilvántartásba vételre vagy mentesítésre kerülő árukat az vámnyilatkozaton egymástól világosan el kell különíteni. Minden betétlapot a TIR-igazolvány birtokosának (a felhasználónak) vagy megbízott képviselőjének (gépjárművezetőjének) keltezéssel és aláírásával kell ellátnia.

 

Jegyzőkönyv (Procés-verbal de constat)

Ez a szintén sárga színű, vízjeles lap az okmány utolsó előtti oldala, azaz közvetlenül a hátlap előtt található.

Ha a szállítási feladat végrehajtása során a járművön alkalmazott vámzár valamilyen oknál fogva megsérül, illetve egy elszenvedett baleset vagy lopás, dézsmálás következtében a rakományban kár, hiány keletkezik vagy megsemmisül, a fuvarozónak azonnal annak az országnak, ahol az esemény bekövetkezett vagy ahol annak bekövetkeztét észlelte, a legközelebbi vámhivatalához vagy annak hiányában más illetékes szervéhez, hatóságához (pl. rendőrség) kell fordulnia, ahol azok a lehető legrövidebb időn belül felveszik a ténymegállapító jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv (P/V) rovataiba csak az illetékes vámhatóság végezhet bejegyzést vagy töltheti azt ki, más szerv által felvett jegyzőkönyvet a TIR-okmány jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A ténymegállapító jegyzőkönyv az okmánnyal történő elszámolásig annak mellékletét képezi.

 

Hátlap

Ez az oldal tartalmazza a TIR-okmány ellenőrző szelvényét.

Bármely szerződő állam vámhatósága, az általa elvégzett ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanság esetében jogosult bevonni a fuvarozó birtokában lévő igazolványt. Ennek a nem kívánt eseménynek az igazolására szolgál többek között az ellenőrző szelvény, amely ilyen esetben mindenkor visszaadásra kell, hogy kerüljön a fuvarozó részére.Szabálytalan Felhasználás

A TIR Carnet nemzetközi vámokmányban sem törlésnek, sem javításnak nem szabad történnie. Minden szöveg helyesbítést a hibás bejegyzést áthúzva és szükség esetén a helyes kiegészítést megtéve kell végrehajtani. Minden módosítást az azt végrehajtónak igazolnia és a vámhatósággal láttamoztatnia kell. Járműszerelvények esetében az esetleges vontató cserét is csak a vámhivatal engedélyével, annak egyidejű igazolása mellett hajthatják végre.

Az Önök részére érvényesített nemzetközi vámokmányt csak Önök használhatják fel, az más részére, harmadik személynek át nem adható, át nem ruházható. Az igazolvány ilyetén történő felhasználása szigorúan TILOS és komoly szankciókat vonhat maga után, amely végső esetben a fuvarozó kedvezményezetti körből történő kizárását is eredményezheti.

Röviden szóljunk tehát a szabályszerű felhasználásról az indulástól az érkezésig, azaz az okmány mentesítéséig.

Az árukat/vámárukat és a közúti járművet/járműszerelvényt, illetve szállítótartályt a TIR-igazolvánnyal együtt kell bemutatni az indulási vámhivatalnak. Az indulási ország vámhatóságai megteszik a megítélésük szerint szükséges intézkedéseket az árujegyzék azonosságának biztosítására, a vámzárak elhelyezésére, illetve az említett vámhatóságok felelősségére az általuk elfogadott, meghatalmazással bíró személyek által elhelyezett vámzárak ellenőrzésére.

Saját országuk területén a vámhatóságok bármikor meghatározhatják az áthaladási, bemutatási határidőt és megkövetelhetik, hogy a jármű/járműszerelvény az általuk előírt útvonalon haladjon.

A közúti járművet/járműszerelvényt, illetve szállítótartályt rakományával és az arra vonatkozó TIR-igazolvánnyal együtt valamennyi átmenő határvámhivatalnál, valamint a rendeltetési vámhivataloknál ellenőrzés céljából a vámhatóságoknak be kell mutatni. Általános szabályként minden egyes szerződő fél vámhatóságai átmenő (tranzit) forgalomban elfogadják a többi szerződő fél által alkalmazott vámzárakat, feltéve, ha azok sértetlenek. Az így elfogadott vámzárak az illető ország területén ugyanolyan jogi védelmet élveznek, mint a hazai vámzárak. Egyes esetekben saját vámzárukat is elhelyezhetik az indító ország hatósága által alkalmazott zár mellé.

A TIR Egyezmény rendelkezései értelmében az eredetileg megjelölt rendeltetési vámhivatal indokolt esetben egy másik rendeltetési vámhivatallal is helyettesíthető. A rakománynak a rendeltetési vámhivatalhoz történő megérkezésekor annak bemutatását követően, feltéve, hogy az árut más vámeljárás alá vonták - pl. nyilvántartásukba vették -, vagy a belföldi forgalom számára vámkezelték, a TIR-igazolványt haladéktalanul mentesíteni kell. Ennek esetleges elmaradása is reklamáció alapjául szolgálhat, ami a kedvezményezett vámfizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Mindezeket összegezve a TIR Carnet nemzetközi vámokmány szabályszerű felhasználása esetében kizárólag nemzetközi teheráru-szállításra szolgáló nagyszerű lehetőség, amely kvázi "váltóként" működik, amely által a TIR Garancialánc a kibocsátó egyesületen keresztül 100.000 euró garanciát nyújt. Esetleges vámfizetési kötelezettség megállapításakor elsődlegesen a TIR igazolvány birtokosa, másodlagosan az igazolványt érvényesítő egyesület kötelezhető a vámok és járulékos költségeik megfizetésére.

 

A TIR igazolványok használatának feltételeiNemzetközi árufuvarozást végző vállalkozások gazdasági társaságok részvételének feltételei a TIR-fuvarozásban

Az EU fontos szerepet játszik a világkereskedelemben, egyike a legfontosabb gazdasági centrumoknak. A világkereskedelemben forgó áruk értéke folyamatosan nő, így a szállításban, szállítmányozásban érdekelt gazdasági szereplők munkája hosszabb távon biztosított.

A külkereskedelemmel foglalkozó gazdasági szereplők számára fontos az árutovábbítási vámeljárás, mivel az EU-ból kivitelre, valamint az EU-ba behozatalra kerülő árut árutovábbítási vámeljárás alá kell vonni. Már a külkereskedelmi szerződés megkötésekor rendelkezni kell az áruk fuvarozásával kapcsolatos kérdésekről. Ennek részeként azt is tisztázni szükséges, hogy kik a viselői a vámeljárásokkal, benne az árutovábbítással kapcsolatos költségeknek.

Az árutovábbítás egyik lehetséges módja a TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás. Magyarországon 1978 óta használatos a ma is hatályos TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás, amelyet alapvetően a közúti fuvarozó cégek vehetnek igénybe. A fuvarozásban érdekelt gazdasági szereplők a legtöbb esetben a szállítási szerződés részeként kínálják a megbízóik részére ezt az árutovábbítási formát.

A TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás feltételei a bevezetés óta jelentős mértékben változtak. Ezek a változások vagy az áruk fuvarozási kockázatának emelkedését, vagy a gazdasági környezet megváltozásából adódó új helyzethez való igazodást tükrözik.

A 90-es évek közepén az árutovábbítási eljárás alá vont áruk jelentős mennyisége nem érkezett meg a rendeltetési vámhivatalhoz, ezért nemzetközi szinten is felülvizsgálatra kerültek az árutovábbítási rendszerek. Ekkor került felvételre a TIR eljárás alapelvei közé egy új alapelv, miszerint a TIR eljárásba csak ellenőrzött módon történhet a belépés. Ez az ellenőrzés kiterjed mind a TIR igazolványt kibocsátó testületre, mind a TIR-igazolványt felhasználó gazdasági szereplőre. Ezen módosítás után csak a nemzetközileg elfogadott minimális feltételek teljesítése után lehet TIR-igazolványt kiadni, illetve felhasználni.
Ez a módosítás leginkább a TIR-igazolványt alkalmazókat érinti, mivel a TIR- igazolvány használata előtt a minimum feltételeket évente igazolniuk szükséges (a TIR igazolványt kibocsátó felé). 

Ez a legújabb alapelv, amely nemzetközi szinten 1999.február 17-től alkalmazandó, szigorította meg a TIR eljárás igénybevételének lehetőségét. Azért került kidolgozásra ez az engedélyezési eljárás, hogy védelmet nyújtson a különböző csalások ellen és hogy kizárja a nemzetközileg is ismert bűnszervezeteket a rendszer használatából. Az új eljárásnak a 2003. évi XXXIV Törvény (a TIR Egyezmény kihirdetéséről) 9. számú Melléklete adja meg a kereteit, végrehajtásának módjáról miniszteri rendelet rendelkezik.

Az Egyezmény 9. Melléklete alapján csak olyanok kaphatnak TIR-igazolványt, akik előtte átestek egy engedélyezési eljáráson és a szigorú feltételeknek mindenben megfeleltek. Az engedélyezett belépőkről esetenként lista készül és a TIRExB-nek történő megküldés után ezek a listák nemzetközi szinten is összesítésre kerülnek, amelynek eredményeként az egyedi azonosító szám alapján nyomon követhető  az is, hogy az adott időpillanatban ki rendelkezik engedéllyel, illetve kinek vonták vissza az engedélyét, vagy ki kapott új engedélyt.

Az egyezmény 9. Melléklete II. részében a természetes jogi személyek felhatalmazása a TIR-igazolványok használatára található, amely alapján az, aki megfelel az előírásoknak a TIR-igazolvány „birtokosává” válhat és beléphet a szigorú zárt rendszerbe.

 • A TIR eljárást igénybe venni kívánó személyeknek a következő minimális feltételeket és követelményeket kell teljesíteniük:
  1. a)  bizonyított tapasztalat vagy legalábbis képesség a rendszeres nemzetközi fuvarozásban (nemzetközi fuvarozási engedély tulajdonosa stb.);
  2. b)  pénzügyi megbízhatóság;
  3. c)  a TIR Egyezmény rendelkezésének igazolt ismerete;
  4. d)  vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya;
  5. e)  írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal az egyesülettel szemben, hogy a személy:
   1. (i)  eleget tesz az Egyezmény által előírt minden vámformalitásnak az indulási, az átmenő és rendeltetési vámhivataloknál;
   2. (ii)  ha ezt az illetékes hatóságok az Egyezmény 8. Cikk 7. bekezdésének megfelelően követelik tőle, megfizeti az Egyezmény 8. Cikk 1. és 2. bekezdésében említett esedékes összegeket,
   3. (iii)  amennyire ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, engedélyezi az egyesületnek a fenti minimális feltételekről és követelményekről szóló információk ellenőrzését.
 • A Szerződő Felek illetékes hatóságai további, szigorúbb feltételeket és követelményeket is bevezethetnek a TIR eljárás igénybevételére vonatkozóan, és ezt – amennyiben az illetékes hatóságok másképp nem döntenek – maguk az egyesületek is megtehetik.


A  19/2001. (V.25.) KöViM-PM együttes rendelete szerint: 

 

 1. (1)  A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú melléklet II. részében felsorolt valamennyi feltételnek. A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.
   
 2. (2)  Az Egyezmény 9. Melléklete II. részének
  1. a)  a) és c) pontjában foglaltakat a nemzetközi közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni;
  2. b)  b) pontjában foglaltak alatt az IRU által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és a Magyar Köztársaságban a vámszervezet központi szerve által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni.
  3. c)  d) pontjában meghatározottakat erkölcsi bizonyítvány benyújtásával kell igazolni.
    
 3. (3)  Az Egyezmény 9. Melléklete II. részének 2. pontjában foglaltak alapján a kérelmezőnek a vámhatóság és az adóhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi tartozás-mentességi igazolást kell benyújtania és írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
   
 4. (4)   Az Egyezmény 38. Cikke értelmében a vámszervezet központi szerve az Egyezmény 9. Melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is – ideiglenesen vagy véglegesen – kizárhatja a TIR eljárásban való részvételből azt,  aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó törvényeket vagy vámjogszabályokat súlyosan megszegte. A vámszervezet központi szerve a kizárásról határozattal dönt.
   
 5. (5)  A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését, a garanciavállaló egyesület állapítja meg.


   
 • A Szerződő Felek határozzák meg a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a TIR eljárás igénybevétele esetében követendő eljárást az 1. és 2. bekezdésben foglalt minimális feltételek és követelmények alapján.
 • Az illetékes hatóságok a TIR-igazolványok használatára vonatkozó felhatalmazás, illetőleg a felhatalmazás visszavonásától számított egy héten belül megküldik minden személy adatait a TIR Végrehajtó Testületéhez.
 • Az egyesület évente megküldi a december 31-re naprakésszé tett listát minden felhatalmazott személyről, valamint azokról a személyekről, akiknek felhatalmazását visszavonták. E jegyzéket december 31-ét követő egy héten belül meg kell küldeni az illetékes hatóságokhoz. Az illetékes hatóságok ennek egy másolatát továbbítják a TIR Végrehajtó Testületéhez.
 • A TIR eljárásban való részvételre vonatkozó felhatalmazás önmagában nem alapozza meg azt a jogot, hogy az egyesületektől TIR-igazolványokat kapjanak.
 • Valamennyi személynek a fent megszabott minimális feltételeken és követelményeken alapuló jogosultsága a TIR-igazolványok használatára nem sértheti az Egyezmény alapján fennálló felelősségét és kötelezettségeit.

Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban álló vállalkozás, illetve gazdasági társaság írásbeli kérelem előterjesztésével kérheti a TIR-igazolványok használatára történő felhatalmazását. A kérelmet az Egyesületnek kell benyújtani. A kérelem alapján az Egyesület előzetes ellenőrzést végez a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság prosperitása tekintetében. A CREDITREFORM Zrt-től bekért bonitási mutatók alapján – amennyiben a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság megfelel a zavartalan működés feltétel- rendszerének – az Egyesület felhívja a fuvarozót a következő igazolások benyújtására.

 • Erkölcsi Bizonyítvány a vállalkozás vezetője, illetve a gazdasági társaság ügyvezetői tekintetében, amely igazolást jelent a tekintetben, hogy a vonatkozó személyek nem voltak büntetve sem pénzügyi, sem vámjogszabályokat sértő cselekmények elkövetése végett.
   
 •  A NAV szervei által kiadott Tartozásmentességi Igazolás (azaz 0-ás igazolás), amely azt bizonyítja, hogy a vállalkozásnak, illetve a gazdasági társaságnak sem adó-, sem vámtartozása nincs az összevont vám- és adószervek felé, működésüket függőben lévő teljesítetlen pénzügyi kötelezettség nem terheli.
   
 • Nyilatkozat a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság vezetője (vezetői) részéről, mely szerint a vállalkozás, illetve gazdasági társaság a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve kényszer végelszámolási eljárás alatt.

A vállalkozás, illetve a gazdasági társaság által az egyesületi tagság létesítésekor már előzetesen igazolt szakmai megfelelőséggel együtt, a fenti okmányok együttesen biztosítják a kérelmezők felhatalmazásának lehetőségét TIR-igazolványok használatára.

Az Egyesület általában havonta, az ENSZ TIR EXB. által kidolgozott űrlap kitöltésével megküldi az általa megfelelőnek ítélt vállalkozások, illetve gazdasági társaságok felsorolását, adataikat a NAV Központi Szerve részére, akik  a jóváhagyást követően továbbítják a listát – az elektronikus adatokkal együtt – az ENSZ érintett szerve felé.

Amennyiben a Vámhatóságtól az Egyesület által részükre megküldött felhatalmazási listában szereplő kedvezményezettekkel összefüggésben 72 órán belül felszólamlás nem érkezik vissza az Egyesülethez, úgy az érintettek automatikusan jogosultságot  kapnak TIR-igazolványok vámgarancia-fedezete mellett végezhető nemzetközi árufuvarozásra.

A gazdasági társaságoknak, illetve a vállalkozásoknak a TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságukat évente meg kell újítaniuk a vonatkozó rendelkezések értelmében. A tevékenység megújítására a tárgyévet megelőző év december hónapjában kerül sor. A tevékenység végzéséhez, illetve megújításához szükséges okmányok érvényessége – az Egyesülethez történő benyújtásuk időpontjában – az érdemi felhatalmazásuk időpontjától számított 30 napnál korábbi nem lehet.
Az Egyesület a felhatalmazottak listáját (kimutatását) – az elektronikus adatokkal együtt  – 72 órán belül köteles megküldeni a NAV Központi Szerve részére. A TIR-igazolványok használatára történt felhatalmazás még nem jelenti automatikusan a vállalkozás, illetve a gazdasági társaság részére a TIR-igazolványok felvételének lehetőségét, mivel a garancia okmányok kiadása az Egyesület által, megfelelő mértékű belépési garancia, illetve biztosítás nélkül nem lehetséges.

A TIR-igazolványok használatához nélkülözhetetlen pénzügyi garancia összegét az Egyesületnél elvégzett kockázat-elemzés alapján, az Egyesület Főtitkára határozza meg – a kockázat-elemzést végzők javaslata alapján -, amely döntésről a TIR-igazolványok leendő birtokosát az Egyesület írásban értesíti. Az Egyesület a letéti összeg közlésével egyidejűleg tájékoztatja a fuvarozót az esetenként általa felhasználható TIR-igazolványok mennyiségéről.

Ez a mennyiség – jól mérlegelt szakmai szempontok alapján – 6 db/jármű, azaz a vállalkozás, illetve gazdasági társaság által üzemeltetett, megfelelő Alkalmassági Bizonyítvánnyal rendelkező, az Egyesület felé bejelentett járművek esetében egyidejűleg, járművenként összesen csak 6 db okmány lehet.

A vállalkozások, illetve gazdasági társaságok csak ezt követően végezhetnek TIR-fuvarozást az Egyesület által érvényesített TIR-igazolványok vámgarancia-fedezete mellett.


TIR-igazolványok használatára felhatalmazott fuvarozók kizárása, felfüggesztésük a kedvezményezetti körből

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés
(Információ csere a Szerződő Felek illetékes hatóságai között)

Tekintettel a TIR-igazolvány használatára vonatkozóan, az Egyezmény  9. Mellékletének II.részében foglaltakkal összhangban kiadott felhatalmazásra, azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak, ahol a személy állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy letelepedett, számításba kell venniük minden, egy másik Szerződő Fél által, a 38. Cikk 2. bekezdése alapján, a személy által elkövetett súlyos vagy ismétlődő vámjogszabály sértésről átadott információit.
Annak érdekében, hogy az a Szerződő Fél, ahol a személy állandó lakhellyel rendelkezik, vagy letelepedett, az esetet ténylegesen figyelembe vehesse, a társhatóság értesítésének a lehető legtöbb információt kell tartalmaznia a TIR-igazolvány birtokosa által elkövetett jogsértő cselekményről.

Egy hazai fuvarozó kizárása a TIR eljárásból 

Egy, a vámjogszabályokat az állandó lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti ország területén súlyosan megsértő hazai fuvarozó TIR rendszerből való kizárása esetén (esetében)  a Vámhatóság a 6. Cikk  4. bekezdésében, valamint a 9. Melléklet II. Rész, 1. bekezdésének (d) pontjában foglalt előírásokat alkalmazza a 38. Cikk 1. bekezdésének rendelkezései helyett.

Fentiek értelmében, a NAV Központi Szerve külföldi társhatóságaitól kapott tájékoztatás alapján, a TIR Egyezmény rendelkezéseinek súlyos, vagy ismétlődő megsértése okán, az általa meghozott határozattal visszavonhatja a kedvezményezett nemzetközi árufuvarozó TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát, amely intézkedéssel szemben a TIR-igazolvány birtokos jogorvoslattal élhet. A vonatkozó határozat egy másolati példányát a NAV Központi Szerve közvetlenül megküldi a nemzeti garanciavállaló egyesület részére.

Az Egyesület a NAV értesítése alapján, azonnal felfüggeszti a kedvezményezett jogosultságát a TIR-igazolványok használatára mindaddig, amíg a jogorvoslati kérelem elbírálásra nem kerül.

A jogerős hatósági döntést követően az Egyesület köteles a nemzetközi árufuvarozó TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát helyreállítani, illetve végérvényesen megvonni.

A nemzeti garancia-vállaló szervezet maga is jogosult fuvarozó tagjának TIR-igazolványok felhasználására vonatkozó jogosultságát ideiglenesen felfüggeszteni, vagy végérvényesen visszavonni.

Az Egyesület ideiglenesen felfüggeszti a TIR-igazolványok érvényesítését (kiadását) annak az árufuvarozó tagjának részére, akinek

 • rendezetlen tartozása keletkezett az Egyesülettel szemben, 
 • lejárt érvényességű TIR-igazolvány van a birtokában és azzal nem számolt el az Egyesület felé, 
 • részére az Egyesület által érvényesített TIR-igazolvány felhasználásával összefüggésben, bármely vámhatóságtól vámfizetési kötelezettségét megállapító követelés érkezett és nem tett eleget az általa a Kötelezettség-vállalási Nyilatkozatában is elfogadott rendelkezéseknek, 
 • egyéb más, a fuvarozónak az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettsége elmulasztása esetén.

Az Egyesületnek vissza kell vonnia annak a nemzetközi árufuvarozónak a TIR-igazolványok használatára vonatkozó jogosultságát, akinek

 • vállalkozásával, gazdasági társaságával szemben felszámolási-, végelszámolási-, vagy csődeljárás megindítására kerül sor, 
 • nemzetközi árufuvarozói tevékenységével összefüggésben súlyosan sérültek az IRU által a Kötelezettség-vállalási Nyilatkozatban közzétett és általa elfogadott rendelkezései, 
 • tevékenységével szemben a TIR-igazolványokat kibocsátó nemzetközi szervezet (IRU) meghatározó negatív észrevételeket fogalmazott meg
 • a kedvezményezetti körből történő kizárását a Vámhatóság elrendelte.

Azon vállalkozásnak, gazdasági társaságnak, akiknek a TIR-igazolványok felhasználására vonatkozó jogosultságát az Egyesület a vámhatóság támogatása mellett megvonta, haladéktalanul el kell számolnia valamennyi részére kiadott TIR-igazolvánnyal az Egyesület felé!